WEActiveVol | PO SO
15519
page-template-default,page,page-id-15519,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

Nízka miera pôrodnosti a zvyšujúca sa priemerná dĺžka života sú dva fenomény, ktoré priamo ovplyvňujú narastajúci počet starších osôb v celkovej populácii. Problém starnúcej populácie má vplyv na modernú Európu a zostáva hlavnou výzvou hospodárstva a sociálneho zabezpečenia európskej spoločnosti. Kvôli narastajúcemu podielu starších osôb je potrebné podniknúť kroky, ktoré by im pomohli začleniť sa do sociálnych a občianskych aktivít.

 

Umožniť starším osobám naďalej zotrvať občiansky aktívnymi občanmi a prispievať do spoločnosti aj v pokročilom veku je kľúčovým bodom pri riešení problému demografického starnutia . Prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti môžeme posilniť potenciál a možnosti starších osôb, vďaka čomu sa môžu aktívne spolupodieľať na živote v spoločnosti. Ide o neformálnu vzdelávaciu činnosť, ktorá rozvíja zručnosti a kľúčové kompetencie (komunikačné, sociálne a občianske kompetencie, iniciatívnosť a podnikavosť, naučiť sa učiť).

 

Hlavným cieľom projektu je posilniť dobrovoľnícku činnosť medzi osobami nad 50 rokov. Realizovať sa bude prostredníctvom medzinárodnej spolupráce medzi zamestnancami zúčastnených organizácií, ktorí budú skúmať tému dobrovoľníctva a navzájom si vymieňať nápady, vedomosti, skúsenosti a osvedčené postupy.

 

Konkrétne ciele sú zamerané na:

  • oboznámenie sa s niektorými základnými právnymi predpismi a štatistickými údajmi týkajúcimi sa dobrovoľníctva v partnerských krajinách;
  • výskum metód práce s dobrovoľníkmi nad 50 rokov v partnerských krajinách;
  • skúmanie prekážok, ktoré obmedzujú dobrovoľnícku činnosť osobám nad 50 rokov;
  • zber informácií o postoji subjektov organizujúcich dobrovoľnícku činnosť pre dobrovoľníkov nad 50 rokov;
  • podporu dobrovoľníctva v partnerských krajinách prostredníctvom informačných akcií, letákov, brožúr a osvedčených postupov.

 

Cieľová skupina pozostáva z pedagógov/školiteľov/učiteľov aktívnych vo vzdelávaní dospelých, dobrovoľníckych koordinátorov, projektových manažérov, odborníkov pracujúcich v oblasti dobrovoľníctva a aktívneho starnutia, poradcov a zamestnancov spolupracujúcich organizácií s rozhodovacími právomocami.

Partners