WEActiveVol | PO PL
15592
page-template-default,page,page-id-15592,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

Niski wskaźnik dzietności oraz wzrost oczekiwanej długości życia to dwa czynniki, które w sposób bezpośredni wpływają na zwiększanie się liczby osób starszych w stosunku do ogólnej liczby ludności. Problem starzejącej się populacji oddziałuje na współczesną Europę oraz stanowi główne wyzwanie dla ekonomii i systemu zabezpieczenia społecznego europejskiego społeczeństwa. Wzrastający udział osób starszych wskazuje na potrzebę podjęcia działań, mających na celu wykorzystanie potencjału tej grupy w obszarze działalności społecznej i obywatelskiej.

 

Umożliwienie ludziom pozostawania aktywnymi – w czasie gdy się starzeją – i kontynuowania wnoszenia przez nich wkładu w życie społeczne staje się główną kwestią, która ma na celu rozwiązanie problemów związanych ze zmianami demograficznymi. Wolontariat odpowiada na potrzebę wzmocnienia kluczowych zasobów i potencjału na rzecz aktywnej partycypacji w społeczeństwie. Jest uznawany za formę kształcenia nieformalnego, która rozwija umiejętności i kluczowe kompetencje (porozumiewanie się, społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się).

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie działalności wolontariackiej wśród osób powyżej 50 roku życia, co zostanie osiągnięte przez międzynarodową współpracę personelu organizacji uczestniczących w projekcie, który zbada temat wolontariatu poprzez wymianę idei, wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Cele szczegółowe są skierowane na:

  • zaznajomienie się z podstawowymi regulacjami prawnymi i danymi statystycznymi na temat wolontariatu w krajach partnerskich;
  • zbadanie metod pracy z wolontariuszami powyżej 50 roku życia w krajach partnerskich;
  • poznanie przeszkód, które ograniczają działalność w sferze wolontariatu wśród osób powyżej 50 roku życia;
  • pozyskanie informacji o stosunku podmiotów organizujących pracę
    w obszarze wolontariatu do wolontariuszy powyżej 50 roku życia;
  • promowanie wolontariatu w krajach partnerskich przez działania upowszechniające, ulotkę oraz broszurę dobrych praktyk.

 

Grupa docelowa składa się z edukatorów/trenerów/coachów działających w sferze edukacji dorosłych, koordynatorów wolontariatu, menedżerów projektów, praktyków pracujących w dziedzinie wolontariatu i aktywnego starzenia się, doradców, decydentów z uczestniczących organizacji.

Partners